Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXII/154/2012 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy 2013-01-07 13:26
dokument Uchwała Nr XXII/153/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 2013-01-07 13:25
dokument Uchwała Nr XXII/152/2012 w sprawie ustalenia wykazu wydatków 2013-01-07 13:23
dokument Uchwała Nr XXII/151/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej pronozy finansowej 2013-01-07 13:21
dokument Uchwała Nr XXII/150/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy 2013-01-07 13:19
dokument Uchwała Nr XXII/149/2012 w sprawie ustalenia służebności gruntowej 2013-01-07 13:31
dokument Uchwała Nr XXII/148/2012 w sprawie podziału gminy na obwody wyborcze 2015-03-04 12:21
dokument Uchwała nr 147 /2012 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2013-01-07 13:30
dokument Uchwała Nr XXII/146/2012 w sprawie ustalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2013-01-07 13:28
dokument Uchwała Nr XXII/145/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013 2013-01-07 13:06
dokument Uchwała RIO z dnia 14 grudnai 2012 roku 2012-12-20 14:23
dokument Uchwała Nr XXI/144/2012 uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Stara Dąbrowa 2012-12-11 10:18
dokument Uchwała Nr XXI/143/2012 w sprawie wydzierżawienia gminnych nieruchomości, budowli i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków 2012-12-11 10:15
dokument Uchwała Nr XXI/142/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2012-12-11 10:11
dokument Uchwała Nr XXI/141/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy op.łat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-12-11 10:09
dokument Uchwałam Nr XXI/140/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012 2012-12-11 10:06
dokument Uchwała Nr XXI/139/2012 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2012-12-11 10:05
dokument Uchwała Nr XXI/138/2012 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013 2012-12-11 09:58
dokument Uchwała Nr XX/137/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zasad przekazywania środków finansowych na realizację niektórych zadań sołectwa 2012-11-07 12:37
dokument Uchwała Nr XX/136/2012 uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 2012-11-07 12:32
dokument Uchwała Nr XX/135/2012 w sprawie podziału Gminy Stara Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-11-07 12:27
dokument Uchwała Nr XX/134/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012 2012-11-07 12:25
dokument Uchwała Nr XX/133/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013 2012-11-07 12:20
dokument Uchwała Nr XX/132/12 w sprawie ustalenia wysokości środków podatku od środków transportowych na 2013 r. 2012-12-13 12:52
dokument Uchwała Nr XX/131/12 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-11-07 12:14
dokument Uchwała Nr XIX/130/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wiry obręb Chlebówko gmina Stara Dąbrowa 2012-10-17 14:15
dokument Uchwała Nr XIX/129/2012 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Dąbrowa na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-10-19 09:21
dokument Uchwała Nr XIX/128/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2012-2020 2012-10-17 14:18
dokument Uchwała Nr XIX/127/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012 2012-10-18 07:56
dokument Uchwała Nr XIX/126/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcia kolejnych umów na dzierżawę lokali użytkowych 2012-10-18 08:00
dokument Uchwała Nr XIX/125/2012 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 2012-10-18 08:02
dokument Uchwała Nr XIX/124/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Dąbrowie 2012-10-18 08:04
dokument Uchwała Nr XVIII/123/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2012-2020 2012-09-07 10:48
dokument Uchwała Nr XVIII/122/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012 2012-09-07 10:54
dokument Zarządzenie Nr XVIII/121/2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarniczej w Starej Dąbrowie 2012-09-07 10:57
dokument Uchwała Nr XVII/120/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 projektu pn. "Przebudowa, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Parlino wraz z zagospodarowaniem terenu i zakup wyposażenia" 2012-07-09 14:51
dokument Uchwała Nr XVII/119/2012 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 2012-07-09 14:10
dokument Uchwała Nr XVII/118/2012 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/273/10 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-07-09 14:07
dokument Uchwała Nr XVII/117/2012 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/270/10 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sprządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 2012-07-09 14:04
dokument Uchwała Nr XVII/116/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2012-2020 2012-07-06 14:26
dokument Uchwała Nr XVII/115/2012 w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wode o zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-07-09 14:49
dokument Uchwała Nr XVII/114/2012 w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Dąbrowa" 2012-07-09 14:47
dokument Uchwała Nr XVII/113/2012 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/224/09 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa, część obrębu Tolcz i Łęczyca 2012-07-06 14:26
dokument Uchwała Nr XVII/112/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości połozonych w Starej Dąbrowie 2012-07-09 14:45
dokument Uchwała Nr XVII/111/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012 2012-07-09 14:38
dokument Uchwała Nr XVII/110/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. 2012-07-09 14:36
dokument Uchwała Nr XVII/109/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Dąbrowa za 2011 rok 2012-07-09 13:50
dokument Uchwała Nr XVI/108/12 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2012-05-08 08:47
dokument Uchwała Nr XVI/107/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2012-2020 2012-05-08 08:39
dokument Uchwała Nr XVI/106/2012 w sprawie przyjęcia "Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa w 2012 roku" 2012-05-08 08:36
dokument Uchwała Nr XVI/105/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Dąbrowie 2012-05-08 08:31
dokument Uchwała Nr XVI/104/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012 2012-05-08 08:27
dokument Uchwała Nr XV/103/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2012-2020 2012-04-11 09:50
dokument Uchwała Nr XV/102/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012 2012-04-11 09:53
dokument Uchwała Nr XV/101/2012 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stara Dąbrowa. 2012-04-01 22:37
dokument Uchwała nr XIV/100/12 z dn 28 lutego 2012r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 2014-06-12 13:46
dokument Uchwała Nr XIV/99/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Rady Gminy za 2011r. 2012-03-07 10:28
dokument Uchwała Nr XIV/98/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Rady Gminy za 2011 rok 2012-03-07 10:27
dokument Uchwała Nr XIV/97/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Dąbrowa na 2012 rok 2012-03-07 10:25
dokument Uchwała Nr XIV/96/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012 2012-03-07 10:23
dokument Uchwała Nr XIV/95/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/75/2011 rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2012 2012-03-07 10:20
dokument Uchwała Nr XIV/94/2012 w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa" 2012-03-07 10:02
dokument Uchwała Nr XIV/93/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012 2012-03-07 10:16
dokument Uchwała Nr XIV/92/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2012-2020 2012-03-07 10:16