Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXI/165/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XX/149/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia dopłaty do ścieków w ramach wszystkich grup taryfowych 2017-01-27 12:45
dokument Uchwała Nr XXI/164/2016 w sprawie ustalenia dopłaty do ścieków w ramach wszystkich grup taryfowych 2017-01-27 12:37
dokument Uchwała Nr XXI/163/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczsowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2017-01-27 12:36
dokument Uchwała Nr XXI/162/2016 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy 2017-01-27 12:34
dokument Uchwała Nr XXI/161/2016 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2017-01-27 12:33
dokument Uchwała Nr XXI/160/2016 w sprawie zatwierrdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2017 rok 2017-01-27 12:32
dokument Uchwała Nr XXI/159/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy na 2017 rok 2017-01-27 12:30
dokument Uchwała Nr XXI/158/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok 2017-01-27 12:29
dokument Uchwała Nr XXI/157/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok 2017-01-27 12:28
dokument Uchwała Nr XXI/156/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 2017-01-27 12:27
dokument Uchwała Nr XXI/155/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2016 2017-01-27 12:24
dokument Uchwała Nr XXI/154/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stara Dąbrowa na lata 2017-2027 2017-01-27 12:21
dokument Uchwała Nr XXI/153/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017 2017-01-27 12:18
dokument Uchwała Nr XX/152/2016 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym form wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stara Dąbrowa przez osoby fizyczne i prawne 2016-12-29 09:37
dokument Uchwała Nr XX/151/2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2016-12-29 09:33
dokument Uchwała Nr XX/150/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 2016-12-29 09:15
dokument Uchwała Nr XX/149/2016 w sprawie ustalenia dopłaty do ścieków w ramach wszystkich grup taryfowych 2016-12-29 09:14
dokument Uchwała Nr XX/148/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2016-12-29 09:12
dokument Uchwała nr XX/147/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2016-12-29 09:11
dokument Uchwała Nr XX/146/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2016 2016-12-29 08:41
dokument Uchwała nr XX/145/2016 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Dąbrowa na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023". 2017-03-07 10:29
dokument Uchwała Nr XX/144/2016 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Dąbrowa 2017-02-07 12:44
dokument Uchwała Nr XX/143/2016 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Dąbrowa 2017-02-07 12:49
dokument Uchwała Nr XX/142/2016 w sprawie wyboru radnego na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Stara Dąbrowa 2016-12-29 08:34
dokument Uchwała Nr XX/141/2016 w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Stara Dąbrowa 2016-12-29 08:33
dokument Uwała Nr XX/140/2016 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Stara Dąbrowa 2016-12-28 14:28
dokument Uchwała Nr XIX/139/2016 wsprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-12-28 14:25
dokument Uchwała Nr XIX/138/2016 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Katarzyny w miejscowości Rosowo gmina Stara Dąbrowa 2016-12-28 13:53
dokument Uchwała Nr XIX/137/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usłg w zakr4esie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi 2016-12-28 13:43
dokument Uchwała Nr XIX/136/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parlinie 2016-12-28 13:38
dokument Uchwała Nr XIX/135/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2016 2016-12-28 13:30
dokument Uchwała Nr XIX/134/2016 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2017 rok. 2016-12-28 13:28
dokument Uchwała Nr XIX/133/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2016-12-28 13:29
dokument Uchwała Nr XIX/132/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2016-12-28 13:26
dokument Uchwała Nr XIX/131/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 2016-11-21 16:11
dokument Uchwała Nr XIX/130/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2016-11-21 16:06
dokument Uchwała Nr XIX/129/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej 2016-11-21 16:03
dokument Uchwała Nr XIX/128/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-11-21 16:00
dokument Uchwała Nr XIX/127/2016 w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2016-11-21 15:57
dokument Uchwała Nr XVIII/126/2016 w sprawie zmiany uchwały o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Stanisława BM w miejscowosci Krzywnica gmina Stara Dąbrowa 2016-11-02 14:39
dokument Uchwała Nr XVIII/125/2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Dąbrowie 2016-11-02 14:40
dokument Uchwała Nr XVII/124/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomosci od osób fizycznych wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-11-02 14:01
dokument Uchwała Nr XVII/123/2016 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowycm kościele filialnym p. w. św. Stanisława BM w miejscowosci Krzywnica gmina Stara Dąbrowa 2016-11-02 13:54
dokument Uchwała Nr XVII/122/2016 o zmianie uchwały Rady Gminy w Starej Dąbrowie w sprawie podziału Gminy Stara Dąbrowa na stałe obwody Głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 2016-11-02 13:43
dokument Uchwała Nr XVII/121/2016 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Dąbrowa". 2016-11-02 13:20
dokument Uchwała Nr XVII/120/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2016 2016-11-02 13:14
dokument Uchwała Nr XVII/119/2016 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywniania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2016-11-02 12:42
dokument Uchwała Nr XVII/118/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2016-10-13 14:35
dokument Uchwała Nr XVII/117/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2016-11-02 12:01
dokument Uchwała Nr XVII/116/2016 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa 2016-10-13 14:18
dokument Uchwała Nr XVII/115/2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Dąbrowie dokonania kontroli zasadności skargi złożonej na działalność Wójta Gminy w Starej Dąbrowie 2016-10-13 14:17
dokument Uchwała nr 114/2016 w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 2016-07-11 12:05
dokument Uchwała nr 113/2016 zmieniająca Uchwałę XX/146/2008 w sprawie okreslania zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich 2016-07-11 12:09
dokument Uchwała nr 112/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy w 2016 r 2016-07-11 12:12
dokument Uchwała nr 111/2016 w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie dotacji dla OSP Stara Dąbrowa 2016-07-11 12:14
dokument Uchwała nr 110/2016 w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Starej Dąbrowie do prowadzenia postepowania i wydania decyzji 2016-07-11 12:16
dokument Uchwała nr 109/2016 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 2016-07-11 12:21
dokument Uchwała nr 108/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2016-07-11 12:18
dokument Uchwała Nr XV/107/2016 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu. 2016-06-28 09:50
dokument Uchwała Nr XV/106/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2016-2024. 2016-06-28 09:51
dokument Uchwała Nr XV/105/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2016 2016-06-28 09:39
dokument Uchwała nr XIV/104/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadań 2016-05-05 08:37
dokument Uchwała nr XIV/103/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego 2016-05-05 08:40
dokument Uchwała Nr XIV/102/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2016 2016-05-04 09:03
dokument SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARA DĄBROWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 2016-05-04 08:59
dokument Uchwała nr XIII/101/2016 w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości na lata 2016-2022 2016-04-27 09:27
dokument Uchwała nr XIII/100/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa 2016-04-27 09:29
dokument Uchwała nr XIII/99/2016 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności w Gminie Stara Dąbrowa 2016-04-27 09:31
dokument Uchwała nr XIII/98/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadania "przebudowa drogi powiatowej nr 1720z Chlebowo- Chlebówko Budowa chodnika w m.Chlebówko" 2016-04-27 09:34
dokument Uchwała nr XII/97/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-03-04 10:52
dokument Uchwała nr XII/96/2016 w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2016-03-04 11:03
dokument Uchwała nr XII/95/2016 w sprawie przyjecia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiazania problemów alkoholowych 2016-03-10 08:40
dokument Uchwała nr XII/94/2016 w sprawieprzyjecia sprawozdania z pracy Komisjii Oświaty ,Kultury i Sportu 2016-03-04 11:12
dokument Uchwała nr XII/93/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisjii Rozwoju i Budżetu Gminy 2016-03-04 11:09
dokument Uchwała nr XII/92/2016 w sprawie przyjecia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady 2016-03-04 11:06
dokument Uchwała nr XII/91/2016 w sprawie przyjecia sprawozdania z pracy Rady Gminy 2016-03-04 11:07
dokument Uchwała nr XII/90/2016 w sprawie ustalenia dopłaty do ścieków 2016-03-04 10:56
dokument Uchwała nr XII/89/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2016-03-04 10:55