Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXXI/244/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków,które nie wygasaja do końca 2017 roku 2018-01-05 10:56
dokument Uchwała nr XXXI/243/2017 w sprawie zmiany uchwały nrXXIX/237/2017 2018-01-05 10:52
dokument Uchwała nr XXXI/242/2017 w sprawie zmiany Budżetu Gminy 2018-01-05 10:54
dokument Uchwała nr XXXI/241/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018-01-05 10:50
dokument Uchwała nr XXXI/240/2017 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2018 rok 2018-01-05 10:58
dokument Uchwała nr XXX/239/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadlesnictwa Kliniska o uznanie lasów za ochronne 2018-01-05 10:43
dokument Uchwała Nr XXIX/238/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Stara Dąbrowa 2017-12-01 15:02
dokument Uchwała Nr XXIX/237/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na dzierzawę gminnych nieruchomości sł?żacych zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę 2017-12-01 15:13
dokument Uchwała Nr XXIX/236/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na dzierzawę gminnych nieruchomości służacych zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę 2017-12-01 15:04
dokument Uchwała Nr XXIX/235/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2017-12-01 14:51
dokument Uchwała Nr XXIX/234/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2017-12-01 14:43
dokument Uchwała Nr XXIX/233/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie odwołania zastępcy w Komisji Rewizyjnej 2017-12-01 14:35
dokument Uchwała Nr XXIX/232/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego 2017-12-01 14:34
dokument Uchwała Nr XXIX/231/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcia kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego Stara Dąbrowa 71 2017-12-01 14:29
dokument Uchwała Nr XXIX/230/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Dąbrowie 2017-12-01 14:25
dokument Uchwała Nr XXIX/229/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielajacych schronienia osobom bezdomnym 2017-12-01 14:23
dokument Uchwała Nr XXIX/228/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP 2017-12-01 14:23
dokument Uchwała Nr XXIX/227/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017 2017-12-01 14:18
dokument Uchwała Nr XXVIII / 226 / 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 2017-11-23 14:35
dokument Uchwała Nr XXVIII / 225/ 2017 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017-11-23 14:16
dokument Uchwała Nr XXVIII / 224/ 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi stargardzkiemu 2017-11-24 08:56
dokument Uchwała Nr XXVIII / 223/ 2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy 2017-11-24 08:59
dokument Uchwała Nr XXVIII / 222/ 2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy dla OSP w Starej Dąbrowie 2017-11-24 09:05
dokument Uchwała Nr XXVIII / 221/ 2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy dla OSP w Parlinie 2017-11-24 09:05
dokument Uchwała Nr XXVIII/220/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017 2017-11-23 14:12
dokument Uchwała Nr XXVII/219/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Stara Dąbrowa instrumentem płatniczym 2017-09-13 12:48
dokument Uchwała Nr XXVII/218/2017 w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po gimnazjum przekształconym w szkołę podstawową 2017-09-13 12:47
dokument Uchwała Nr XXVII/217/2017 w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowości Parlino 2017-09-13 12:45
dokument Uchwała Nr XVII/216/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kornela Makuszyńskiego w Chlebówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku 2017-09-13 12:45
dokument Uchwała Nr XXVII/215/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Parlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Parlinie 2017-09-13 12:34
dokument Uchwała Nr XXVII/214/2017 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Starej Dąbrowie 2017-09-13 11:46
dokument Uchwała Nr XXVII/213/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa 2017-09-13 11:37
dokument Uchwała Nr XXVII/212/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów oraz wystąpienie ze spółki 2017-09-13 10:40
dokument Uchwała Nr XXVII/211/2017 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej 2017-09-13 10:29
dokument Uchwała Nr XXVII/210/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017 2017-09-13 10:23
dokument Uchwała Nr XXVI/209/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2017-2027 2017-08-29 14:15
dokument Uchwała Nr XXVI/208/2017 o przystapieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XIII/78/07 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Stara Dąbrowa uchwalonego dla działki nr 135/3, 136, 137. 2017-08-29 14:12
dokument Uchwała Nr XXVI/207/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017 2017-08-29 14:07
dokument Uchwała Nr XXVI/206/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 2017-08-29 14:09
dokument Uchwała Nr XXVI/205/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Dąbrowa za 2016 rok 2017-08-29 14:08
dokument Uchwała Nr XXV/204/2017 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2017-06-21 15:07
dokument Uchwała Nr XXV/203/2017 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 2017-06-21 14:53
dokument Uchwała Nr XXV/202/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2017-06-21 14:54
dokument Uchwała Nr XXV/201/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2017-2027 2017-06-21 15:00
dokument Uchwała Nr XXV/200/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017 2017-06-21 15:05
dokument Uchwała Nr XXIV/199/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017 2017-06-21 14:37
dokument Uchwała Nr XXIV/198/2017 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Dąbrowa 2017-06-21 14:35
dokument Uchwała Nr XXIII/197/2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Dąbrowie dokon\ania kontroli zasadności skargi złożanej na działalność Wójta Gminy w Starej Dąbrowie 2017-06-21 14:34
dokument Uchwała Nr XXIII/196/2017 w sprawie wydzierżawienia gminnych ni8eruchomości służących zbioroweemu odprowadzaniu ścieków 2017-06-21 14:32
dokument Uchwała Nr XXIII/195/2017 w sprawie ustalenia dopłaty do ścieków w ramach wszystkich grup taryfowych 2017-06-21 14:31
dokument Uchwała Nr XXIII/194/2017 w sprawie ustalenia dopłaty do ścieków w ramach wszystkich grup taryfowych 2017-06-21 14:30
dokument Uchwała Nr XXIII/193/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków 2017-06-21 14:27
dokument Uchwała Nr XXIII/192/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2017-06-21 14:26
dokument Uchwała Nr XXIII/191/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2017-06-21 14:24
dokument Uchwała Nr XXXIII/190/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1720Z Chlebowo-Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko". 2017-06-21 14:03
dokument Uchwała Nr XXIII/189/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z Tolcz - Łęczyca Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa Chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa". 2017-06-21 14:00
dokument Uchwała Nr XXXIII/188/2017 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w.św. Katarzyny w miejscowości Rosowo gmina Stara Dąbrowa 2017-06-21 13:58
dokument Uchwała Nr XXIII/187/2017 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w.św. Stanisława Biskupa Męczennika w miejscowości Krzywnica Gmina Stara Dąbrowa 2017-06-08 10:07
dokument Uchwała Nr XXIII/186/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017 2017-06-08 10:04
dokument Uchwała Nr XXIII/185/2017 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie i Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie 2017-03-31 14:44
dokument Uchwała Nr XXIII/184/2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gmine Stara Dąbrowa w 2017 roku" 2017-06-08 10:02
dokument Uchwała Nr XXIII/183/2017 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa w miejscowości Stara Dąbrowa 2017-06-08 10:00
dokument Uchwała Nr XXIII/182/2017 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstaowych dla których Gmina Stara Dąbrowa jest organem prowadzącycm, a także dokumentów niezbędnych do ich określenia 2017-06-08 09:58
dokument Uchwała Nr XXIII/181/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2017-06-08 09:53
dokument Uchwała Nr XXIII/180/2017 w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas szkół podstawowych miejsca realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum 2017-06-08 09:51
dokument Uchwała Nr XXIII/179/2017 w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 2017-06-08 09:47
dokument Uchwała Nr XXII/178/2017 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Stara Dąbrowa. 2017-03-07 11:42
dokument Uchwała Nr XXII/177/2017 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Dąbrowa w 2017r. 2017-03-07 11:41
dokument Uchwała Nr XXII/176/2017 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Załęcza na lata 2016-2022 2017-03-07 11:41
dokument Uchwała Nr XXII/175/2017 w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości na Lata 2017-2022 2017-03-07 11:41
dokument Uchwała Nr XXII/174/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 2017-03-07 11:41
dokument Uchwała Nr XXII/173/2017 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stara Dąbrowa. 2017-03-07 11:40
dokument Uchwała Nr XXII/172/2017 w sparwie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Dąbrowa. 2017-03-07 11:40
dokument Uchwała Nr XXII/171/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwadziałania Narkomanii w Gminie Stara Dąbrowa na 2017 rok. 2017-03-07 11:39
dokument Uchwała Nr XXII/170/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017 2017-03-07 11:39
dokument Uchwała Nr XXII/169/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2016r. 2017-03-07 11:38
dokument Uchwała Nr XXII/168/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy za 2016r. 2017-03-07 11:38
dokument Uchwała Nr XXII/167/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2016r. 2017-03-07 11:37
dokument Uchwała Nr XXII/166/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2016r. 2017-03-07 11:36