Dziś jest: Piątek 29 kwietnia 2022, imieniny: Piotra i Pawła

2022-04-28 15:13:14

Pies bez opieki - kara dla właściciela

Do Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie dociera coraz więcej sygnałów i próśb o interwencję w sprawie psów pozostawionych bez opieki. Pamiętaj "Pies bez opieki – kara dla właściciela".

Zostają one porzucane oraz są puszczane luzem przez właścicieli poza teren swojej posesji. Zdarzają się przypadki, że zwierzaki w prosty sposób opuszczają posesje (np. otwarte bramy, brak ogrodzenia). Biegające na wolności psy często nie są psami bezdomnymi, ale mają swoich właścicieli.

Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych obowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami domowymi, w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi i pełnienia nad zachowaniem zwierzęcia pełnego dozoru, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Dąbrowa.

Właścicielu psa, o to kilka prostych rad…

 • W miejscach publicznych wymagane jest wyposażenie psa w smycz, a w przypadku ras uznanych za agresywne oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu – w kaganiec.
 • Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że właściciel lub opiekun sprawuje całkowitą kontrolę nad jego zachowaniem”. Warunek jest jeden: pies musi mieć założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
 • Psa można zwolnić ze smyczy jedynie na swojej posesji pod warunkiem, że teren nieruchomości jest odpowiednio zabezpieczony przed wydostaniem się psa na zewnątrz, tj. posesja jest szczelnie ogrodzona i uniemożliwia wstęp osób trzecich tak, by pies nie zdołał ogrodzenia pokonać.                    

  WAŻNE! Posesję należy oznaczyć informacyjną tabliczką o tym, że „posesję strzeże pies”.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu przywracania zwierzętom godnego życia zabronione jest znęcanie się nad zwierzętami, m.in. trzymanie psa na łańcuchu przy budzie.

Według obowiązujących przepisów, niedopuszczalne jest puszczanie luzem psa w lesie.

Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach użytku publicznego, w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych lub w innych pomieszczeniach wspólnego użytku.

Właścicielu psa, tego Ci nie wolno robić…

 • wypuszczać zwierząt domowych bez nadzoru poza teren nieruchomości, a  w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,
 • wprowadzać zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości,
 • wprowadzać zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.

Zakaz nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów.

Kary za niestosowanie się do powyższych zasad….

Osoby zaniepokojone zachowaniem pozostawionego bez nadzoru psa mogą dochodzić swoich praw przed sądem na drodze postępowania cywilnego. 

Zgodnie z uprawnieniami, w przypadku psów biegających bez nadzoru, służby tj. Policja mogą korzystać z dwóch podstaw prawnych, tj.:

 • art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt w myśl, którego zabrania puszczania psów  bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. W przypadku nałożenia kary za to wykroczenie sąd może orzec przepadek zwierzęcia.
 • art. 77 Kodeksu wykroczeń, w myśl którego w przypadku znanego Organowi właściciela (opiekuna) puszczonego bez nadzoru psa istnieje możliwość ukarania go mandatem karnym w wysokości 500 zł. A gdy kara ta okaże się nieskuteczna, w przypadku kolejnych interwencji Policja może skierować do sądu wniosek o ukaranie właściciela.

Podstawowym obowiązkiem właściciela czworonoga jest nadzór nad zwierzęciem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom trzecim. Obowiązek szczególnej ostrożności nakłada bowiem na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówiący, że:

„§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”

Niezachowanie należytej ostrożności może doprowadzić do poważnego pogryzienia. W zależności od skutków ataku, właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna. W przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu właścicielowi psa grozi kara do 10 lat więzienia.

Ponadto według prawa, niedopuszczalne jest również puszczanie luzem psa w lesie. W tym przypadku właściciel narażony jest na grzywnę do 5 tys. zł (art. 166 KW).

Ponadto właściciel może ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez zwierzę, zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Wysokość kary uzależnione będzie od rodzaju popełnionego wykroczenia. 

Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Stara Dąbrowa…..

Informujemy, że w roku 2022 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stara Dąbrowa zajmuje się schronisko Fundacja „Zawsze Razem” z siedzibą w Trzciance, przy ul. Marii Konopnickiej 62, które świadczy usługi w zakresie dotyczącym:

 • wyłapywania bezdomnych zwierząt;
 • przyjmowania zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Stara Dąbrowa do schroniska, utrzymywania i zapewnienia im opieki;
 • usypiania ślepych miotów wykonywane przez lekarza weterynarii;
 • znajdowania (o ile będzie tylko taka możliwość) odłowionym zwierzętom z terenu Gminy Stara Dąbrowa Rodzin Adopcyjnych;
 • wykonywania kastracji lub sterylizacji bezdomnych zwierząt, jednak nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia przyjęcia bezdomnego zwierzęcia do schroniska, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela.


+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Kwiecień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30