Dziś jest: Piątek 29 kwietnia 2022, imieniny: Piotra i Pawła

Gleby

Obecna pokrywa glebowa w gminie Stara Dąbrowa, jak i na całym Pomorzu Zachodnim, jest produktem kompleksu czynników (jak charakter podłoża, rzeźba, klimat, stosunki wodne), który powstał na bazie utworów polodowcowych. Kształtowały one przy współudziale procesów glebotwórczych typ gleby, który jest wypadkową wszystkich tych czynników i wyraża stopień zaawansowania rozwoju gleby.

W strukturze jakościowej gleb przeważają gleby średnie – 68% powierzchni użytków rolnych, gleby dobre i bardzo dobre zajmują 20%, a gleby słabe i bardzo słabe 12%. według klas bonitacyjnych

Zestawienie gruntów według klas bonitacyjnych w gminie Stara Dąbrowa (stan w 2002 r.)

Lp. Klasa Grunty orne Trwałe użytki zielone Użytki rolne razem Polska %
ha %* ha %** ha %*** Grunty orne Użytki zielone
1.  I 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,5 0,1
2.  II 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3,2 1,6
3.  III a 264 3,4 - - - - 10,1 -
4.  III b 1435 18,5 170 12,6 186910 20,5 13,9 12,9
5.  IV a 3884 50,0 - - - - 22,6 -
6.  IV b 1425 18,3 872 64,5 61812) 67,7 16,7 41,0
7.  V 701 9,0 273 20,2 974 10,7 20,7 32,1
8.  VI 58 0,7 33 2,4 - - 11,4 11,3
9.  VI z 6 0,1 4 0,3 1013) 1,1 0,9 1,0
10.  Razem 7773 100,0 1352 100,0 9125 100,0 100,0 100,0
  1. III a + III b + III * – % do ogółu gruntów ornych
  2. IV a + IV b + IV ** – % do ogółu trwałych użytków zielonych
  3. VI + VI z *** – % do ogółu użytków rolnych

Jak wynika z powyższych zestawień, w strukturze użytków rolnych przeważa polowe użytkowanie gruntów (grunty orne i sady stanowią 85,2%), zaś w trwałych użytkach zielonych przeważają łąki trwałe – 56,4%.

Na obszarze gminy występują głównie gleby brunatne, które wykazują różny stopień rozwoju. Najczęściej są to gleby brunatne wyługowane i kwaśne, rzadziej brunatne właściwe; zajmują stosunkowo duży obszar na terenie gminy (około 80%); występują na wysoczyźnie morenowej. Gleby te, jako uprawne grunty orne mają na ogół dobry rozkład składników odżywczych w całym profilu glebowym. Odczyn tych gleb z reguły jest zbliżony do obojętnego. Przy racjonalnej gospodarce wykazują znaczny stopień akumulacji związków próchniczych. W glebach brunatnych zdegradowanych zaznacza się natomiast zmniejszenie próchnicy i stopniowe zakwaszenie poziomu próchnicowego.

Przydatność rolnicza gleb brunatnych utrzymywanych w dobrej kulturze jest znaczna. Te w gminie Stara Dąbrowa kwalifikują się głównie do czwartego i piątego kompleksu przydatności rolniczej gleb (żytni b. Dobry i żytni dobry) zajmując ponad 5,5 tys. ha.

Na północy gminy, w rejonie miejscowości Chlebowo i Chlebówko występują najlepsze gleby brunatne drugiego kompleksu (pszenny dobry) o powierzchni około 280 ha. Obszar zalegania tych gleb objęty jest zakazem przeznaczania ich na inne niż rolnicze cele oraz nie przeznacza się ich na cele budowlane.

Zaledwie 20% obszaru gruntów ornych w gminie charakteryzuje się typem gleb bielicowych zaliczonych głównie do kompleksów: szóstego (żytni słaby) i siódmego (żytni b słaby). Są to gleby piaszczyste wytworzone z piasków gliniastych lekkich i charakteryzują się okresowym do stałego niedoborem wilgoci.

Uzupełnieniem oceny jakościowej gleb według klas bonitacyjnych jest rozpoznanie warunków glebowych pod kątem przydatności rolniczej według kompleksów przydatności rolniczej, jak autonomicznych jednostek glebowo-rolniczych. Wyróżnione kompleksy glebowe obejmują zespoły różnych, pod względem typologicznym i bonitacyjnym oraz różnego położenia gleb, które wykazują zbliżone właściwości użytkowo-rolnicze.

Kompleksy przydatności rolniczej gleb w gminie Stara Dąbrowa (stan w 2002 r.)

Lp. Wyszczególnienie ha %
1. Grunty orne i sady 7773 100,0
1.1 Pszenny bardzo dobry 0 0,0
1.2 Pszenny dobry 280 3,6
1.3 Pszenny wadliwy 16 0,2
1.4 Żytni bardzo dobry 2230 28,6
1.5 Żytni dobry 3596 46,4
1.6 Żytni słaby 1090 14,0
1.7 Żytni bardzo słaby 171 2,2
1.8 Zbożowo-pastewny mocny 100 1,3
1.9 Zbożowo-pastewny słaby 290 3,7
2 Trwałe użytki zielone 1352 100,0
2.1 Użytki zielone bardzo dobre i dobre 0 0,0
2.2 Użytki zielone średnie 1032 76,3
2.3 Użytki zielone słabe i bardzo słabe 320 23,7

Analiza warunków glebowych gminy Stara Dąbrowa, oparta o kryterium rozkładu przestrzennego kompleksów przydatności rolniczej gleb, klasyfikacji genetycznej, uziarnienia, uwilgotnienia, potwierdza średnią do dużej przydatność środowiska glebowego do produkcji rolniczej. Wyliczony wskaźnik bonitacji jakości przydatności rolniczej użytków rolnych wynosi 52,7 pkt.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Kwiecień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30