Dziś jest: Piątek 29 kwietnia 2022, imieniny: Piotra i Pawła

Formy krajobrazowe

Gmina Stara Dąbrowa jest gminą wybitnie rolniczą. Ponad 80% jej powierzchni zajmują użytki rolne, w związku z czym na przeważającym obszarze gminy występuje krajobraz rolniczy.

Pofałdowany teren Równiny Nowogardzkiej powoduje występowanie charakterystycznego typu krajobrazu rolniczego. Wśród wydłużonych, lekko falistych wzniesień pokrytych polami uprawnymi pasami ciągną się obniżenia terenu zajęte zazwyczaj przez użytki zielone. Niewiele jest, zwłaszcza w środkowej części, gminy zadrzewień śródpolnych. Występują one przede wszystkim wzdłuż cieków wodnych i w zagłębieniach terenu.

Środkowa część gminy, w okolicy Tolcza, oraz Starej i Nowej Dąbrowy, jest stosunkowo najmniej pofałdowana. Ciekawsze pod względem rzeźby terenu i jego pokrycia są wschodnie i zachodnie krańce gminy, a zwłaszcza dolina Krąpieli.

Przy zachodniej granicy gminy występuje więcej zadrzewień i lasów. Także w tej części napotkać można głębokie obniżenia terenu z ukrytymi oczkami wodnymi.

W części wschodniej malowniczy krajobraz tworzą kompleksy wzgórz moreny czołowej i zatorfione obniżenia pokryte mozaiką lasów, łąk, nieużytków i pól położone na wschód od doliny Krąpieli. Jest to jednak najtrudniej dostępny fragment gminy.

Miejscami posiadającymi walory punktów widokowych są, obok krawędzi rynny polodowcowej (widok na jeziora), odcinki drogi Szczecin – Chociwel koło Łęczyny i Krzywnicy, odcinki drogi Kicko – Chlebówko, oraz krawędź doliny Krąpieli pod Krzywnicą z szerokim widokiem w kierunku południowym.

Wobec znacznego stopnia rolniczego zagospodarowania obszaru gminy dużego znaczenia nabierają formy krajobrazowe występujące w małej skali. Wymienić tu należy:

  • zespoły oczek wodnych występujące na zachód od Parlina, Łęczycy, oraz na południe od Storkówka,
  • zarastający staw w dawnym parku w Nowej Dąbrowie,
  • jeziora rynnowe Łęczyckie, Parlińskie i Kołki, położone wśród wysokich okolicznych wzgórz,
  • jezioro Grabowskie wraz z wysokimi brzegami i pobliskim ozem,
  • szeroką dolinę Białego Potoku pod Tolczem,
  • dolinę Krąpieli, zwłaszcza na odcinko Krzywnica – Chlebowo
  • nieckę akumulacji torfowej pod Kickiem.

W otwartym rolniczym krajobrazie na dodatkowej wartości zyskują przydrożne aleje drzew. Ponadto malowniczego charakteru dodaje krajobrazowi szereg alei wierzbowych i topolowych występujących przy drogach polnych w wielu wypadkach ogławianych.

Rozwijające się gospodarstwa rolne i rozbudowująca się sieć osadnicza nadają wyraz plastyczny i przestrzenny współczesnemu wiejskiemu krajobrazowi kulturowemu, tworząc biocenozy sztuczne, daleko odbiegające od form zrównoważonych.

Dodatkowo, wprowadzenie do produkcji monokultur roślinnych i wielkostadnych zespołów zwierzęcych zakłóca ten stan równowagi.

Jak we wszystkich systemach charakteryzujących się równowagą chwiejną, tak i w krajobrazie gminy Stara Dąbrowa, zarówno błędne działania człowieka, jak i przerwanie działań w kierunku stabilizacji doprowadziło w okresie pegeerowskim do powstania konfliktów w połączeniu z degradacją niektórych czynników biocenotycznych.

Był to efekt nadmiernej koncentracji produkcji, głównie zwierzęcej, prowadzonej w większości w technologii wielkostadnej i gnojowicowej, która wymagała wielkoobszarowej monokulturowej uprawy roli i roślin.

Doprowadziło to w konsekwencji do trudno odwracalnych zmian w krajobrazie rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Stara Dąbrowa.

Generalnie, stwierdza się, że pod względem krajobrazowym gmina nie przedstawia wysokich wartości, niemniej jednak występują na jej obszarze tereny warte ochrony, które wcześniej zostały opisane, a ich przestrzenny rozkład pokazany jest na planszy podstawowej Studium.

Rzeźba terenu

Ogólne warunki geomorfologiczne opisano w pkt. 3.2. Geomorfologia gminy. Z uwagi na dominujący w gminie charakter rolniczego użytkowania terenu zaszła konieczność oceny rzeźby terenu w stosunku do warunków agrotechnicznych (uprawa roli i roślin). W tym celu wykorzystano taksometryczną metodę oceny, stosowaną przez IUNG Puławy. Ocena liczbowa tej cechy jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej oparta jest na zasadzie – czym bogatsze urzeźbienie terenu, tym trudniejsze warunki agrotechniczne, a więc tym niższy wskaźnik przydatności urzeźbienia (max – 5 pkt). W oparciu o tak przyjęte założenia, gmina Stara Dąbrowa uzyskała 4,5 pkt. (warunki b. korzystne), przy 4,3 pkt. dla powiatu stargardzkiego (warunki korzystne) i 3,9 pkt. dla układu krajowego (warunki średnio korzystne).

Jak z powyższych danych wynika, najkorzystniejsze układy, rozpatrywane pod kątem agrotechniki, są w gminie Stara Dąbrowa.

Ma to określone implikacje, zwłaszcza w odniesieniu do uzyskania relatywnie niższych nakładów na siłę pociągową, transport rolniczy, w tym głównie polowy oraz na techniczną strukturę jednostek pociągowych.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Kwiecień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30